Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania w zakresie Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:

  • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych i promocji zdrowia w wybranych środowiskach;
  • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
  • udzielanie porad metodycznych i merytorycznych dla potrzeb wdrażanych programów i akcji edukacyjno-zdrowotnych;
  • ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez placówki szkolno-wychowawcze i podmioty lecznicze oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności;
  • współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami w ramach podejmowanych działań prozdrowotnych, w tym z: placówkami oświatowo-wychowawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, samorządem lokalnym, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu;
  • dystrybucja materiałów edukacyjno-informacyjnych;
  • podejmowanie działań w zakresie zmniejszenia zagrożeń zdrowia publicznego w obszarze środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie, w tym zakresie działań profilaktycznych.