Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

  • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięć mogących znacząco/potencjalnie oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko;
  • zajmowanie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
  • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
  • przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w trakcie budowy oraz uczestniczenie w dopuszczeniu ich do użytkowania.