Stanowisko ds. Nadzoru Środowiska Pracy i Chemikaliów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań Stanowiska ds. Nadzoru Środowiska Pracy i Chemikaliów należy w szczególności:

 • prowadzenie nadzoru nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie;
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczno-zdrowotne w zakładach pracy;
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej substancji chemicznych i ich mieszanin, wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
 • kontrola przestrzegania przepisów w zakresie detergentów;
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu z zagranicy oraz obrotu prekursorami narkotyków kategorii 2 i 3;
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakładach pracy stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne i ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
 • nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych;
 • kontrola prowadzonych prac przy usuwaniu materiałów zawierających azbest;
 • nadzór nad warunkami pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w podmiotach leczniczych;
 • prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie narażenia zawodowego pracowników na czynniki biologiczne w środowisku pracy.