Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

 • realizacja zadań w zakresie prowadzenia urzędowej kontroli w zakładach produkcji i obrotu żywnością, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych, nadzór nad importem żywności i materiałów oraz wyrobów do kontaktu z żywnością, a także przestrzegania przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i genetycznie zmodyfikowanej żywności;
 • ocena bezpieczeństwa żywności produkcji krajowej, pochodzenia unijnego oraz z importu, w tym pobór próbek;
 • pobór próbek środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych do badań w ramach monitoringu i urzędowej kontroli żywności;
 • podejmowanie działań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) oraz Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów kosmetycznych;
 • wydawanie decyzji zatwierdzających podmioty do prowadzenia działalności oraz wpisywanie ich do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • realizacja zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, żywienia oraz importu żywności;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących produktów kosmetycznych w zakresie warunków produkcji i ich znakowania oraz posiadanej dokumentacji;
 • udział w prowadzeniu dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach wystąpienia ognisk zatruć pokarmowych;
 • prowadzenie oceny jakości żywienia różnych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i sporządzanie informacji z tego zakresu;
 • przeprowadzanie kontroli granicznej i wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych przez środki spożywcze, materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością przekraczające granicę oraz świadectw o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu;
 • kontrola realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w obiektach obrotu żywnością oraz zakładach produkcji i obrotu materiałami oraz wyrobami do kontaktu z żywnością;
 • kontrola prawidłowości wprowadzania do obrotu przez Internet żywności, w szczególności suplementów diety;
 • podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz warunków sanitarnych  w zakładach sektora spożywczego;
 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów nowowybudowanych, zmodernizowanych, adaptowanych w całości lub części do działalności w zakresie produkcji, przetwórstwa, lub sprzedaży środków spożywczych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresy prawa żywnościowego;
 • współpraca z innymi jednostkami inspekcyjnymi w ramach zawartych porozumień.