Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadaniem Stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży jest sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w publicznych i niepublicznych placówkach nauczania i wychowania oraz obiektach wypoczynku i rekreacji, określonych w przepisach, w szczególności dotyczących: 

  • warunków higieniczno-sanitarnych w żłobkach, klubach dziecięcych, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz miejscach zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • warunków do utrzymania higieny osobistej w placówkach nauczania i wychowania;
  • wyposażenia przedszkoli i szkół w certyfikowane meble, urządzenia i sprzęt sportowy;
  • zapewnienie uczniom możliwości pozostawiania w szkołach części podręczników i przyborów szkolnych;
  • warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach;
  • nadzoru nad substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, stosowanymi w szkolnych pracowniach chemicznych;
  • nadzoru nad gabinetami profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach;
  • przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w placówkach dla dzieci i młodzieży.