System zarządzania jakością

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wychodząc naprzeciw wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych i normalizacyjnych Unii Europejskiej, dążąc do publicznego podkreślenia kompetencji inspekcji, umacniając wiarygodność i rzetelność w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu wdrożono system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami:

  • PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.

 

System Zarządzania ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań Klientów i stałą poprawę jakości świadczonych usług. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Golubiu-Dobrzyniu daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności.

 

System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

  • Politykę Jakości,
  • Księgę Jakości,
  • Procedury Ogólne,
  • Instrukcje,
  • Procedury Techniczne.

 

Czynności kontrolne (inspekcyjne) oraz prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzone są w oparciu o ujednolicone zasady ustalone i wdrożone przez Główny Inspektorat Sanitarny procedurami, wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania zarządzeniami Głównego Inspektora Sanitarnego, jako metody znormalizowane.

 

Personel stale podnosi swoje kwalifikacje. W swojej działalności gwarantuje zachowanie poufności informacji uzyskiwanych od Klienta. Nie angażuje się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego bezstronności i rzetelności. Personel jest niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych ze strony Klienta, mogących mieć wpływ na jego osąd. Cały personel zna obowiązującą go dokumentację systemową i politykę jakości. Stosując ją  w swojej pracy jest świadomy istoty i ważności swoich zadań. 

 

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu przy wykonywaniu obowiązków ustawowych.